PROWiN Tài trợ chính Giải Tennis Doanh nhân Bình Dương mở rộng lần 1.2015 Cup Prowin

Nhân dịp mừng xuân 2015, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, tăng cường giao lưu, tạo điều kiện gặp gỡ, hợp tác phát triển giữa các hội viên, Hội Tennis Doanh nhân dịp mừng xuân 2015, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, tăng cường giao lưu, tạo điều kiện gặp gỡ, hợp tác phát triển giữa các hội viên, Hội Tennis Doanh Nhân